sobrenosostros

Avís legal i Política de privacitat

Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seva disposició la present Política de Privacitat.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Nom de l’empresa: LESSEPS MOTOR, SL (d’ara en endavant GRUP LESSEPS)
CIF: B58608738
DOMICILI: Av. Vallcarca 77 (Barcelona)
E-mail: gdpr@gruplesseps.com
Telèfon: 93 285 75 75
Activitat: comercialització i reparació de vehicles.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A GRUP LESSEPS tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i / o productes del seu interès i / o gestionar seva adquisició, serveis post-venda, reparacions, etc.
Igualment, en el cas de l’enviament currículums a l’apartat “treballa amb nosaltres”, tractarem la informació que ens facilita amb la finalitat gestionar la seva candidatura.

PER QUANT TEMPS conservarem LES SEVES DADES PERSONALS?

Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert, així com per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar d’aquest i de qualsevol altra exigència legal.
Les dades dels currículums s’han de conservar durant un any en atenció a futures sol·licituds de llocs de treball.

Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades personals pot ser l’execució d’una relació contractual potencial i / o subscrita, l’interès legítim, l’habilitació legal i / o el consentiment del propi interessat. Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

GRUP LESSEPS no comunicarà les seves dades a tercers, a excepció de la marca corresponent al seu vehicle. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l’interessat ens hagués autoritzat expressament.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Els drets de protecció de dades de què són titulars els interessats són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
  • Dret de rectificació o supressió
  • Dret d’oposició
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

EXERCICI DE DRETS

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, oposició / revocació, portabilitat i supressió, dirigint una comunicació per escrit al domicili social de LESSEPS MOTORS, SL o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, gdpr@gruplesseps.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent. Podrà presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’AEPD (www.agpd.es).

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeti, exonerant a GRUP LESSEPS de qualsevol responsabilitat referent a això, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació dels mateixos. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. En cas que faciliti dades de tercers haurà de comptar amb el consentiment previ dels mateixos.
Aquest web no està destinada a usuaris menors d’edat.

SEGURETAT

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que GRUP LESSEPS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.
GRUP LESSEPS es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
GRUP LESSEPS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers, i no poden assumir cap responsabilitat per aquests atacs.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, GRUP LESSEPS s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per GRUP LESSEPS per processar les dades de l’usuari client, estarà sota l’obligació de confidencialitat. GRUP LESSEPS no es responsabilitzarà en cap cas de la confidencialitat de tercers subcontractats per a la realització de les tasques encomanades.
Quan es presenti algun incident de seguretat, GRUP LESSEPS ho ha de notificar al Client i usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat segons es tingui coneixement, en el moment en què es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de GRUP LESSEPS en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GRUP LESSEPS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GRUP LESSEPS o bé dels seus llicenciants.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del que disposen els art. 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GRUP LESSEPS. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GRUP LESSEPS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de GRUP LESSEPS.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

GRUP LESSEPS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.rentmultimedia.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, GRUP LESSEPS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GRUP LESSEPS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

GENERALITATS

GRUP LESSEPS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRUP LESSEPS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, GRUP LESSEPS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i es consideraran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, GRUP LESSEPS no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis ha deguts inserits al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRUP LESSEPS es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre GRUP LESSEPS i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent en cada moment i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.